Termes i Condicions

(Març de 2014)

CONTRACTE DE VIATGES COMBINATS

D’una part, Esplai.Com Viatges amb NIF B98052558 i domicili en C/ Periodista Azzati, 5, 2n, 3B 46002 de València en qualitat d’Organitzador amb títol-llicència CV m-1184-V.

D’una altra part el contractant principal, identificat per mitjà d’usuari i password o contrasenya per a operar i realitzar la present reserva tant en nom seu com en el dels altres passatgers hi inclosos; manifesta disposar de les facultats suficients per a realitzar el següent contracte i obligar-se a més de en propi nom, en el de la resta de beneficiaris del viatge a què es referix este contracte.

ACORDEN ELS SEGÜENTS ELEMENTS CONTRATUALES DEL PRESENT CONTRACTE DE VIATGES COMBINATS,

Tot això, conforme disposa la llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre (d’ara en avant “la llei”, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de commutació i el Decret 60/1997 de 7 de maig, pel que s’aprova el reglament d’Agències de Viatge.

DESTÍ, DURACIÓ, TRANSPORT I HOTELS PREVISTOS.- Figuren en l’annex 1 (que s’entrega al client).

MÍNIM DE PERSONES EXIGIDES.- de no arribar-se al mínim exigit, o en casos d’anul·lació per causa major, l’organitzador té dret a anul·lar el viatge fins a 10 dies abans de l’eixida.

ITINERARI I SERVICIS PREVISTOS.- Basant-se en el fullet publicat.

ASSEGURADOR.- El client reconeix haver percebut complet assessorament sobre la possibilitat d’obtindre este servici. En cas d’acceptació, afirma tindre en el seu poder tota la informació pertinent sobre les condicions de la pòlissa, nom i direcció de l’assegurador.

PREU.- Consta en la sol·licitud de reserva i en el fullet.
Data límit del pagament de/els imports pendents segons condicions generals del fullet. Tota possible revisió de preus estarà subjecta al que preveu la caláusula 2a de les condicions generals en relació amb l’article 157 de la Llei.

MODALITATS DE PAGAMENT: Segons especificacions de l’apartat dos de les condicions generals del viatge: Inscripcions i reembossaments.

RECLAMACIONS: en el cas de qualsevol presumpte incompliment en l’execució dels servicis, el consumidor s’obliga a comunicar-ho al prestatari del servici que es tracte i a l’Agència, de manera fefaent i tan ràpidament com siga possible, preferentment in situ o en tot cas en les 48 hores següents. El termini de prescripció de les accions serà l’establit en l’art. 164 del R.D. Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

RESPONSABILITATS: Segons condicions generals.

La formalització del present contracte implica que obren en poder del client el bo/s, bitllet/s que conformen el contracte així com el programa / catàleg que ha donat origen a l’oferta del present contracte de viatge combinat, condicions generals de la mateixa i resta de documentació que se cita, i igualment que ha sigut informat amb anterioritat del contingut de les clàusules contractuals que integren el present contracte i que disposa de tota la informació pertinent.

El contractant principal manifesta conéixer i acceptar tot allò que s’ha ressenyat en les clàusules del present contracte; i en cas de representar a altres viatgers reconeix haver transmés els elements contractuals en la seua totalitat.

CONDICIONS GENERALS

1. Regulació jurídica aplicable i acceptació de les condicions. El contracte de compliment obligatori per a ambdós parts en els termes que preveu el mateix, és instituït per les clàusules contingudes en les Condicions Generals publicades, que completen i desenrotllen la legislació específica aplicable sense contravindre. És un contracte de viatge combinat, ja que en el mateix s’inclouen un conjunt de servicis prèviament programats i oferits per un preu global, o projectats a sol·licitud del client també a un preu global. Es considera perfeccionat, en virtut de l’art. 1258 C.C., en el moment en què l’Agència entregue els bons i/o bitllets corresponents als servicis compresos en el viatge, que constituïxen la formalització documental del mateix. El fet d’adquirir o prendre part en qualsevol dels viatges publicats en el present fullet origina l’expressa acceptació per part del consumidor de totes i cada una de les Condicions Generals, que es consideraran automàticament incorporades al contracte, sense que siga necessària la seua transcripció escrita individualitzada en el mateix, excepte en allò que s’ha referit en el R.D. Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries i la resta de disposicions concordants de les comunitats autònomes · Les parts contractants se sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat corresponent al domicili social de l’Organitzador del present contracte de Viatge Combinat per a resoldre totes les seues diferències · L’organització d’estos viatges ha sigut realitzada per Esplai.com Viatges, agencia con título licencia CV m-1184-V y domicilio en la C/ Periodista Azzati, 5 – 2º piso – 3B, CP 46002 de Valencia.

2. Inscripcions i reembossaments. En l’acte de la inscripció haurà de depositar-se el 30% de l’import total del viatge, no considerantse cap plaça com compromesa en ferm mentres no s’efectue el dit depòsit. El 70% restant haurà d’abonar-se, almenys déu dies abans de la data d’eixida, considerant-se en cas contrari la plaça com anul·lada, aplicant-se, en tal supòsit, les condicions ressenyades en l’apartat anul·lacions · Els preus indicats en este fullet (excepte error o omissió tipogràfica) són preus que tenen inclosos els impostos indirectes sobre el consum quan siguen aplicables, que a l’haver sigut calculats basant-se en les tarifes i canvis de moneda vigents en la data d’edició d’este contracte de viatges combinats i/o els seus opuscles i ofertes acollits al mateix, podran ser revisats en el cas que es produïsquen variacions en el cost dels transports, inclòs el cost de carburant; en les taxes i impostos relatius a determinats servicis; i en els tipus de canvi aplicats al viatge · Estes variacions seran imputades automàticament al consumidor excepte en el cas que es produïsca en els 20 dies anteriors a l’eixida de l’usuari, la qual cosa obliga Esplai.com Viatges comunicar la variació al consumidor, qui podrà desistir del viatge, amb dret al reembossament dels seus pagaments · Tots els reembossaments que siguen procedents per qualsevol concepte es formalitzaran sempre a través de l’oficina de Esplai.com Viatges on s’haguera realitzat la inscripció, no efectuant-se cap devolució per servicis no utilitzats voluntàriament pel consumidor.

3. El preu del viatge combinat inclou: 1. El transport d’anada i tornada quan este servici estiga inclòs en el contracte · 2. L’allotjament i/o pensió alimentària en el règim contractat en cada cas en els hotels o establiments triats o en altres de similars en casos de substitució · 3. Les taxes o impostos de l’establiment hotelers · 4. Taxes d’aeroport i/o taxes d’entrada i eixida excepte quan s’indiquen com a suplement o a pagar directament pel consumidor · 5. L’assistència tècnica durant el viatge, quan este servici estiga específicament inclòs · 6. Tots els altres servicis i complements que s’especifiquen concretament en els itineraris corresponent · 7. Els impostos indirectes (I.V.A., I.G.I.C.) quan estos siguen aplicables · 8. Tot allò que es detalla de forma específica en el fullet-oferta i/o en el contracte · L’única interpretació autèntica dels servicis compresos en el viatge serà la que oferisca l’Agència Organitzadora, la qual cosa significa que el consumidor, en cas de tindre algun dubte, caldrà consultar a la mateixa abans de l’inici del viatge, a fi d’evitar posteriors reclamacions. Com a norma general, ha de seguir-se un criteri estricte de literalitat, que conduïx a la conclusió que el que no estiga específicament detallat com comprés en el preu del viatge, no estarà inclòs en este.

4. Els nostres preus no inclouen: Visats, certificats de vacunació, extres com ara, refrescos, cafés, vins, licors, aigües minerals, règims alimentaris especials, llavat i planxat de roba, servicis d’hotel opcionals, maleters, propines, etc. En el cas d’excursions o visites facultatives el preu del qual estiga indicat amb el simple caràcter d’estimat, podran produir-se (segons les circumstàncies) variacions sobre estos costos inicialment calculats o previstos. En els viatges de Neu, les remuntes i cursets d’esquí no estan inclosos en el preu del viatge, sinó que es calculen per separat llevat que s’indique el contrari.

5. Notes importants sobre Apartaments, Hotels i Servicis Alimentaris.
Apartaments.- El client és plena i exclusivament responsable de fer-la

Recorda igualment tots els usuaris que han d’assegurar-se, abans d’iniciar el viatge, de tindre complides totes les normes i requisits aplicables en matèria de visats a fi de poder entrar sense problemes en tots els països que vagen a visitar-se · L’usuari podrà sol·licitar a Esplai.com Viatges que li informe de la documentació específica necessària per al viatge triat, així com assessorament sobre la subscripció facultativa d’un contracte que li cobrisca dels gastos de cancel·lació.

6. Servicis Suplementaris. Quan els usuaris sol·liciten, amb el pagament previ corresponent, servicis suplementaris que no els puguen ser confirmats definitivament per Esplai.com Viatges, i estos no puguen ser facilitats, Esplai.com Viatges no contraurà més responsabilitat que la de reembossar l’import pagat per tals servicis.

7. Equipatges. L’equipatge de l’usuari no és objecte de contracte de transport terrestre, entenent-se a tots els efectes que aquell ho conserva amb si siga quina siga la part del vehicle en què vaja col·locat i que es transporta per compte i risc de l’usuari, sense que Esplai.com Viatges vinga obligada a respondre de la pèrdua o danys que el mateix poguera patir durant el viatge per qualsevol causa, recomanant-se a tots els usuaris que estiguen presents en totes les manipulacions de càrrega i descàrrega dels equipatges · Quant al transport aeri de l’equipatge, ens remetem a les condicions de les companyies aèries reglamentades per IATA. En el supòst de patir algun dany o pèrdua es recomana presentar en l’acte l’oportuna reclamació a la Companyia de Transports.

8. Condicions econòmiques especials per a xiquets. Donada la diversitat del tractament aplicable als xiquets, depenent de la seua edat, del proveïdor de servicis i de la data del viatge, es recomana consultar sempre l’abast de les condicions especials que existisquen i que en cada moment seran objecte d’informació concreta i detallada. En general, quant a l’allotjament, seran aplicables sempre que el xiquet compartisca l’habitació amb dos adults.

9. Documentació. Tots els usuaris, sense excepció, hauran de portar en regla la seua documentació personal i familiar corresponent, siga el passaport o D.N.I., segons les lleis del país o països que es visiten. Serà per compte dels mateixos quan els viatges així ho requerisquen l’obtenció de visats, passaport, certificats de vacunació, etc.

Cas de ser rebutjada per alguna Autoritat la concessió de visats, per causes particulars de l’usuari, o ser denegada la seua entrada en el país per no tindre els requisits que s’exigixen o per defecte en la documentació exigida, o per no ser portador de la mateixa, Esplai.com Viatges declina tota responsabilitat per fets d’esta índole, sent per compte del consumidor qualsevol gasto que s’origine, aplicant-se en estes circumstàncies les condicions i normes establides per als supòsits d’anul·lació o desistiment voluntari de servicis. Se el seu cas, abonarà a este últim l’import de la diferència entre les prestacions previstes i les subministrades.
Si tals solucions anessen inviables o si el consumidor no les acceptara per raons objectivament vàlides, l’Agència li proporcionarà, en tot cas, la tornada fins al punt d’origen, a través d’un mitjà de transport equivalent, tornant-li les quantitats que proporcionalment li corresponguen. En estes situacions, el consumidor podrà exigir indemnització per incompliment de contracte a Esplai.com Viatges, no procedint esta quan hagen concorregut causes suficients o de força major · Qualsevol impossibilitat de prestació dels servicis o alteració dels elements dels mateixos (inclòs el preu), posada de manifest per Esplai.com Viatges a l’usuari abans del perfeccionament del contracte, no podrà justificar una sol·licitud d’indemnització a l’Agència per part del consumidor per incompliment de contracte, ja que este encara no s’ha perfeccionat, emmarcant-se la dita modificació del programa-oferta dins del natural procés de negociació del contracte · El servici de trasllat de l’aeroport, port o estació a l’hotel o un altre lloc previst en el viatge, es troba contractat, com a norma general, fins una hora després de l’arribada oficial prevista de l’usuari al mateix. Per això, si la citada arribada de l’usuari es produïx després d’eixe termini, encara que siga per causes de força major, el servici de trasllat podria no ser prestat.

10. Anul·lacions i cessions. En tot moment és usuari o consumidor pot desistir dels servicis sol·licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats que haguera abonat, tant si es tracta del preu total com del depòsit previst anteriorment, però haurà d’indemnitzar a l’agència pels conceptes que a continuació s’indiquen: ·a) En el cas de servicis solts: La totalitat dels gastos de gestió, més els gastos d’anul·lació, si s’hagueren produït estos últims · b) En el cas de viatges combinats: Abonarà els gastos de gestió, els d’anul·lació, si els haguera, i una penalització consistent en el 5% de l’import total del viatge, si el desistiment es produïx amb més de deu i menys de quinze dies d’antelació a la data del començament del viatge; el 15% entre els dies tres i deu; i el 25% dins de les quaranta-huit hores anteriors a l’eixida. De no presentar-se a l’hora prevista per a l’eixida, no tindrà dret a devolució alguna de la quantitat abonada, excepte acord entre les parts en un altre sentit. En el cas que algun dels servicis contractats i anul·lats estiguera sotmés a condicions especials econòmiques de contractació, com ara nolis d’avions o barcos, contractació d’apartaments, tarifes especials d’avió (en les que s’haurà d’abonar el 100% dels bitllets ja emesos) o allotjament, servicis prestats en determinats països, servicis de neu, etc., els gastos d’anul·lació per desistiment s’establiran d’acord amb les seues condicions específiques, segons es reflectixen en el fullet o pressupost que inclou el programa oferta que ha donat origen a este contracte de Viatge Combinat. En els viatges de Esplai.com Viatges, donada l’especial tarifa aèria aplicada, les anul·lacions produïdes amb nou dies o menys d’antelació a la data d’eixida tindran una penalització del 100% sobre l’import de la tarifa aèria i el percentatge normal sobre servicis terrestres · c) Les excursions que siguen contractades originàriament com a part integrant del viatge combinat, així com aquelles que adquirisca el consumidor en destí: es regiran pel que fa als gastos d’anul·lació per les seues condicions específiques, que seran posades de manifest verbalment a l’usuari, compartint totes elles la penalització del 100% del seu import si el consumidor no es presenta a les mateixes. Les condicions específiques, fixades per als gastos d’anul·lació, seran plenament aplicables amb independència que la cancel·lació s’haja
produït per causes de força major del consumidor. El consumidor del Viatge Combinat podrà cedir la seua reserva a una tercera persona sempre que ho comunique amb 15 dies d’antelació a la data d’inici del viatge · El cessionari haurà de reunir els mateixos requisits que tenia el cedidor, exigits amb caràcter general per al Viatge Combinat, i ambdós respondran solidàriament davant de l’Agència de Viatges del pagament del preu del viatge i dels gastos addicionals de la cessió · Quan pel tipus de tarifa o característiques pròpies del mitjà de transport a utilitzar o les característiques dels servicis a realitzar per prestadors tercers facen del tot impossible la cessió, i així s’haja reflej adic en el programa oferta objecte d’este contracte de Viatge Combinat, l’Organitzador i Venedor final d’este podran oposar-se a la mencionada cessió.

11. Alteracions. Esplai.com Viatges es compromet a facilitar als seus clients la totalitat dels servicis contractats a través dels programes-oferta continguts en els seus fullets, amb les condicions i característiques estipulades. Quedarà eximida d’esta obligació quan concórreguen causes de força major, és a dir, circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no haurien pogut evitar-se a pesar de tota la diligència empleada; o bé causes suficients, que engloben aquells supòsits en què l’Agència, a pesar d’actuar amb la previsió i diligència degudes, no puga facilitar els servicis contractats per raons que no li siguen imputables, enteses ambdós segons la legislació vigent · Si es produïx la impossibilitat de prestar algun servici per part de Esplai.com Viatges després de perfeccionat el contracte i abans de l’eixida del viatge, el consumidor podrà optar bé per la rescissió del contracte sense penalització, o bé per acceptar un suplement del contracte en el qual es precisen les modificacions introduïdes i la seua repercussió en el preu, havent de comunicar la seua decisió a l’Agència en el termini de tres dies. No es podrà demanar indemnització per incompliment de contracte quan la impossibilitat vinga motivada per causa suficient o de força major, o quan l’usuari haja acceptat la modificació al contracte mencionat anteriorment · Si per qualsevol motiu que no siga imputable al consumidor, ni tinga la seua justificació en causes suficients o de força major, l’Agència Organitzador reixat el viatge combinat després de formalitzat el contracte i abans de la data d’eixida, el consumidor tindrà dret a un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior, o bé al reembossament del total abonat, en els termes establits en el paràgraf anterior, havent de comunicar la seua decisió a l’Agència en el termini de tres dies. No es podrà demanar indemnització per incompliment de contracte quan la cancel·lació del mateix es produïsca per causa suficient o de força major · Si no se subministren servicis previstos que suposen més del 50% del preu del viatge que no es trobe motivat per causes suficients o de força major, l’Agència Organitzadora adoptarà altres solucions adequades per a la continuació del viatge combinat, sense suplement algun de preu per al consumidor i , en

Declaració correcta del nombre de persones que ha d’ocupar l’apartament (sense ometre els xiquets), siga quina siga la seua edat, a l’efectuar la seua reserva..

S’advertix que l’administració dels apartaments pot legalment negar-se a admetre l’entrada d’aquelles persones no declarades, no haventhi lloc a cap reclamació per eixa causa. En alguns casos hi ha possibilitat d’habilitar llit/s supletòria/ o bressols, que hauran de ser, sol·licitades pels clients abans de perfeccionar-se el contracte, i que excepte expressa menció en contra, no estaran incloses en el preu de l’apartament publicat. En el lloguer d’apartaments, generalment, ha de subscriure’s in situ el corresponent contracte d’arrendament segons el model oficial autoritzat. Este contracte, en el que no és part Esplai.com Viatges, haurà de ser firmat per l’usuari, qui abonarà la corresponent fiança o segur de responsabilitat civil per a respondre dels eventuals desperfectes, si aquella és exigida. L’arreplega de claus normalment s’efectuarà en hores d’oficina, en la pròpia consergeria de l’edifici o en el lloc que s’indique en la documentació del programa o oferta, de 9 a 13 hores i de 17 a 20 hores, realitzant-se, com a norma general, l’entrada a partir de les 17 hores del dia d’arribada i el desallotjament sobre les 10 hores del dia d’eixida. Donat el peculiar funcionament d’este tipus d’establiments, recomanem molt encaridament el rigorós respecte d’estos horaris, en per a evitar perjuís i incomoditats molt difícils d’esmenar. Hotels.- La qualitat i contingut dels servicis prestats per l’hotel vindrà determinat per la categoria turística oficial assignada, i estaran sotmesos a control administratiu. Donada la vigent legislació respecte d’això (que establix només l’existència d’habitacions individuals i dobles permetent que en algunes d’estes últimes puga habilitar-se un tercer llit), s’estimarà sempre que la utilització del tercer llit es fa amb el coneixement de les persones que ocupen l’habitació. Esta tàcita estimació deriva de la circumstància certa d’haver sigut advertits prèviament, així com de figurar reflectida l’habitació com triple en tots els impresos de reserva i en els bitllets i/o documentacions definitives de viatge. Igualment en els casos d’habitacions dobles per a ús de fins a 4 persones, quan així s’especifique en el programa oferta. L’horari adequat per a l’entrada i eixida en els hotels està en funció del primer i últim servici que l’usuari vaja a utilitzar. Per la seua banda les habitacions podran s’utilitzades a partir de les 14 hores del dia d’arribada i hauran de quedar lliures abans de les 12 hores del dia d’eixida. En el cas que l’usuari preveja la seua arribada a l’hotel o apartament reservat en dates o hores diferents de les ressenyades, és necessari, per a evitar problemes i males interpretacions, comunicar amb la major anticipació possible tal circumstància a Esplai.com Viatges o a l’hotel o als apartaments directament, segons els casos. Igualment, ha de consultar a l’Agència en el moment de fer la reserva la possibilitat de portar animals perquè generalment no són admesos en els hotels i apartaments. Servicis Alimentaris. En els vols l’arribada al dels quals punt de destí es realitze després de les 12:00 hores, el primer servici d’hotel (quan estiga inclòs en el programa-oferta) serà el sopar. Igualment, en els vols l’arribada al dels quals punt de destí es realitze després de les 19:00 hores, el primer servici de l’hotel serà l’allotjament.

12. Responsabilitat.- Esplai.com Viatges respondrà de la bona execució de les obligacions derivades del contracte amb el consumidor, amb independència que les esmentades obligacions hagen de ser executades per la mateixa o per altres prestadors o roveïdors de servicis, sense perjuí del dret de Esplai.com Viatges a emprendre accions contra els mateixos i sempre dins dels límits establits en estes Condicions Generals i en la legislació aplicable · Quan el consumidor aprecie in situ la no execució o mala execució dels servicis contractats integrants del viatge, haurà de notificar-ho immediatament al prestador dels mateixos, i en el termini de 48 hores hàbils a Esplai.com Viatges, a fi que esta prenga les mesures pertinents. La no comunicació a Esplai.com Viatges suposarà que siga el consumidor qui haja de provar l’incompliment en l’execució del contracte davant de l’Agència Organitzadora o la Direcció General de Turisme i/o el Tribunal competents, ja que fora d’eixe termini a Esplai.com Viatges li seria impossible la comprovació de la veracitat d’allò que s’ha al·legat, així com l’èxit d’una solució satisfactòria per a totes les parts implicades · En el cas que el consumidor considere que les solucions arbitrades per l’Agència Organitzadora no hagen sigut satisfactòries, podrà interposar reclamació en el termini d’un mes a comptar de la data de tornada del viatge davant de Esplai.com Viatges, en la que s’acreditarà la posada de manifest del presumpte incompliment en les 48 hores hàbils següents a la seua idea, i a la que s’adjuntarà fotocòpia del contracte de Viatge Combinat, sense perjuí del que establix l’Art. 162 de R.D. Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. No obstant això, la interposició de qualsevol reclamació derivada del contracte de Viatges Combinats no eximix del pagament del viatge en cap cas · Quant al límit del rescabalament per danys corporals que resulten de l’incompliment o de la mala execució de les prestacions incloses en el viatge combinat, caldrà ajustar-se al que disposen els Convenis Internacionals sobre la matèria. Pel que es referix als danys que no siguen corporals, la indemnització mai podrà ser superior al preu total del viatge inicialment contractat. En cap cas l’agència es responsabilitza dels gastos d’allotjament, manutenció, transport i altres que s’originen a conseqüència de retards en eixides o tornades de mitjans de transport per causes meteorològiques, tècniques, sobres o altres de força major · Quan el viatge s’efectue en autocars propis o llogats per l’Agència Organitzadora, en cas d’accident, siga quin siga el país on es produïsca, el consumidor se sotmet expressament a la legislació en matèria d’accidents per carretera de la nació en què es trobe matriculat el vehicle, podent acollir-se, quant a danys personals es referix, al segur del mateix d’acord amb el corresponent quadro d’indemnitzacions previstes a este efecte, i en virtut del qual les dites indemnitzacions serien pagades als interessats, beneficiaris o els seus representants legals en el país de matrícula del vehicle i precisament en la moneda legal del mateix · Per al bon començament dels viatges en què s’utilitza l’avió com a mitjà de transport, es prega la presentació en l’aeroport amb un mínim d’antelació d’hora i mitja sobre l’horari oficial d’eixida, i en tot cas ajustar-se estrictament a les recomanacions específiques que es marquen en la documentació informativa del viatge · Les companyies aèries, marítimes i terrestres que intervinguen en la realització dels viatges oferits en este fullet no es consideraren responsables de cap dels actes, omissions o irregularitats que puguen succeir al viaj ero durant el temps que este romanga fora dels respectius mitjans de transport. El contracte de passatge constituirà l’únic llaç que una a la Companyia transportista i al consumidor o viatger.

13. Vigència. Seran vàlids els canvis en la informació sobre el viatge quan s’hagen comunicat al consumidor abans de la celebració del contracte; o s’hagen acordat modificacions entre les parts contractants. La informació i preus indicats en el programa o fullet amb vàlids excepte error tipogràfic